Két kuponnal is tudsz rendelni, bővebb információkat a főoldalunkon találsz! Ne habozz, egyetlen vásárlással, akár több ezer forintot is sprórolhatsz!

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

 

Adatkezelők a www.kamrashop.hu-ba tartozó társaságok: Kertvárosi Éléskamra Kft

Egyes szolgáltatások különböző társaságokhoz tartozhatnak, ezeket külön jelöljük.

A www.kamrashop.hu-hoz tartozó társaságok magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen irányelvek tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy az előfizetéshez kapcsolódó bármely tevékenységével kapcsolatos tevékenység megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.

 1. Bevezetés
 1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Irányelvek) a www.kamrashop.hu Társaságai által kiadott print, audio illetve digitális kiadványok előfizetése és a bármelyik, a www.kamrashop.hu-hoz tartozó személytől megrendelt szolgáltatások teljesítése, internet útján elérhető illetve letölthető szolgáltatások, konferenciák, trainingek (video vagy rendezvény), kiállítások szervezése, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb játékok, valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (eDM) során felmerülő, önkéntesen megadott, szerződés, vagy a www.kamrashop.hu jogos érdeke alapján kezelt személyes adatok kezelésre vonatkozik. A jogos érdekre alapított adatkezelés esetén a www.kamrashop.hu jogos érdeke külön megnevezésre kerül. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi Irányelvekre hivatkozik. 
 2. Minden egyes Szolgáltatás vonatkozásában jelen Adatvédelmi Irányelvek (vagy amennyiben külön tájékoztató van, az adott tájékoztató) rendelkezik az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás. A külön termékhez tartozó tájékoztatók csak jelen Adatkezelési Irányelvekkel együtt érvényes. 
 3. Az Adatkezelési Irányelvek és az egyes termékekhez tartozó tájékoztatók az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen érvényes és értelmezendő.
 4. A jelen Tájékoztató és adatkezelési irányelvek a www.kamrashop.hu által egyoldalúan módosítható oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, az adott szolgáltatás igénybevételével elfogadottnak minősül a módosítás. A komolyabb változásokról, vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, külön, egyedi tájékoztatást küldünk.
 5. Az egyes szolgáltatások, részszolgáltatások megrendelésével illetve használatával Ön mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a www.kamrashop.hu-hoz tartozó társaságok (rész-szolgáltatás esetén csak az adott társaság) az Adatkezelési Irányelvek rendelkezései szerint kezelje (ügyfélkapcsolat). Az ügyfélkapcsolat a kapcsolattartási adatok nyilvántartását jelenti, azonban eDM, marketing szolgáltatásokra csak azok a felhasználok jogosultak, akik ehhez külön hozzájárulást adnak a termékhez tartozó meghatározott helyen.
 6. Az adatok fizikai tárolásának helye: a Magyar Hosting Kft bérelt szerverei.

Az adatkezelő megnevezése: Magyar Hosting Kft.

Az adatkezelő levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Az adatkezelő e-mail címe: info@mhosting.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 700 2323

Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-968314

Az adatkezelő adószáma: 23495919-2-41

Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-86703/2015.


 1. Alapelvek
 1. A www.kamrashop.hu-hoz tartozó társaságok (részszolgáltatás esetén csak az adott társaság) a felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli.
 2. Háttérjogszabályként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.
 3. A www.kamrashop.hu-hoz tartozó társaságok kizárólag az ügyfél / felhasználó jelen Irányelvekben és a termékenkénti adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra, amelyhez az ügyfél / felhasználó hozzájárulását adta, vagy egyéb jogalap esetén a külön megjelölt ideig. Amennyiben szükséges a www.kamrashop.hu-hoz tartozó társaságok az érdekmérlegelés elve szerint kezelnek adatokat, azaz, csak abban az esetben amennyiben a társaságok joga, törvényes kötelezettsége vagy jogos érdeke szempontjából ez feltétlenül szükséges.
 4. A www.kamrashop.hu-hoz tartozó társaságok minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek, annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Az információ biztonsági szolgáltatásokat hiteles szolgáltatók végzik.
 5. A jelen jelen adatvédelmi Irányelvekben használt kifejezéseket a GDPR-és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései szerint kell értelmezni.

 

III. Adatkezelés célja és jogalapja

 1. Az adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében:
  (i) az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől felhasználótól felhasználótól való megkülönböztetése;

(ii) kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;

(iii) ügyfélelégedettség tesztelése és mérése

(iv) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése; 

(v) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés; 
vi) külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM,.); 
vii) vásárlási lehetőség esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt termék kézbesítése, az adott és megrendelt bónuszok igénybevétele;

(viii) rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások (például fotók, videók készítése);

(ix) tagsághoz kapcsolódó szolgáltatások, bónuszprogramok

(x) harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül.

 1. A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A marketinghozzájárulások külön nyilvántartás szerint kerülnek rögzítésre, és elválaszthatók az ügyfélstátusztól.
 2. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért a www.kamrashop.hu felelősséggel tartozik, azonban nem áll módjában a megadott adatok ellenőrzése.
 3. A www.kamrashop.hu-hoz tartozó Társaságok által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.
 4. Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. Ezekben az esetekben mindig szükséges az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez. A hozzájárulás bármikor visszavonható. 
 5. Egyes kiegészítő szolgáltatásokra (pl. bónuszokra) kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás. Ezekben az esetekben a hozzájárulás hiányában az adott szolgáltatás nem vehető igénybe.
 6. A felhasználást, panaszokat külön ügyfélszolgálat könnyíti meg, amely egyes termékenként önálló is lehet. Az ügyfélszolgálat a hello@kamrashop.hu címen érhető el.
 7. A felhasználói tevékenység megkönnyítése a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor a külön tájékoztatóban meghatározottak szerint. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja. 

 8. Korlátozások
 1. A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen személy nevében kizárólag a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.
 2. A felhasználók védelme érdekében a korábban törölt regisztrációkat rendszerünk rögzíti, újra regisztráció esetén külön megerősítés szükséges. Ezen adatkezelés jogalapja
 1. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdés vagy vélt probléma esetén, kérjük az alábbi elérhetőségekhez forduljon, panaszát kiemelten fogja a 

hello@kamrashop.hu

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGA

Az érintettnek legalább az alábbi információk kéréséhez joga van:

 • a www.kamrashop.hu képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 • a www.kamrashop.hu adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái; ha van ilyen, a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása esetén az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott információk;
 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • ha az adatkezelés jogalapja érdekmérlegelés, akkor a www.kamrashop.hu jogos érdeke; 
 • Az a tény, hogy az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
 • Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • A NAIH-hoz mint felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetőleg a bírósági jogorvoslat lehetősége, annak megjelölésével, hogy a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.;
 • a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír;

A fenti információkat a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül kell közölni. 

A tájékoztatás jogának gyakorlása csak az Általános Adatvédelmi Rendelet 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben tagadható meg. 

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA

A www.kamrashop.hu az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetve a bírósági jogorvoslat joga, annak megjelölésével, hogy a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • amennyiben van ilyen: az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.

Kérésre a www.kamrashop.hu az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a kizárólag az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számítható fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A HELYESBÍTÉSHEZ ÉS TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére a www.kamrashop.hu indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint — figyelembe véve az adatkezelés célját — az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A www.kamrashop.hu az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;
 • az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;
 • a személyes adatokat uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fenti jogok korlátozására csak az Általános Adatvédelmi Rendeletben írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor.

A www.kamrashop.hu.hu minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törlésről akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

 1. Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila András, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).

 

 1. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik.

Adattovábbítás harmadik (külső személyhez nem történik). Ettől, egyes termékek esetében az adatkezelési tájékoztató eltérhet.

 

VII. Külső szolgáltatók tevékenysége.

 

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók:Az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; Cg. 01-09-174466;

adószám: 24386106-2-42) a vele SimplePay szolgáltatásra szerződött Kereskedők kapcsolattartóinak

személyes adatainak kezeléséről a jelen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatja az érintetteket.

1. A SimplePay szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartási, ügyintézési célú adatkezelés

A Simple a Kereskedőkkel történő szerződéskötés során tudomást szerez a Kereskedők képviselőjének és

kapcsolattartóinak személyes adatairól, valamint, ha a Kereskedő egyéni vállalkozó, a Kereskedő

személyes adatairól is. A Simple a Kereskedőket, azok képviselőit és ezen kapcsolattartóit az alábbiakban

tájékoztatja adataik kezelésével kapcsolatban.

A Simple az egyéni vállalkozó Kereskedők személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

kezeli, vagyis olyan szerződés létrehozatala, illetve teljesítése érdekében, amelyben a Kereskedő részes

fél.

A Simple a Kereskedők képviselőinek és kapcsolattartóinak személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés

f) pontja alapján kezeli, vagyis az adatkezelés a Simple mint adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A Simple mint adatkezelő és a Kereskedő közös jogos érdeke a képviselői és kapcsolattartói adatok

kezelése, mivel az szükséges a Simple és a Kereskedő közötti szerződés teljesítéséhez, a szerződéssel

kapcsolatos kapcsolattartáshoz, a Kereskedő részére a megkötött szerződéssel kapcsolatban történő

értesítés küldéshez. A képviselőnek és kapcsolattartónak csak a feltétlenül szükséges adatait kezeli a

Továbbított adatok köre: vásárló neve, email címe, vásárolt termék neve és ára, fizetés végösszege.Telefonszám: +36 1 5100 374

OTP Mobil Kft. (székhely:

1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; cégjegyzék

száma: 01-09-174466; adószáma: 24386106-2-

42; a továbbiakban: „Simple”)

Simple által üzemeltetett SimplePay rendszerAdatkezelési tájékoztató

A weboldalon működő webshopban történő vásárlásának teljesítése érdekében használjuk el az Ön adatait. (adatkezelés célja) A vásárláskor Ön szerződést köt velünk az ÁSZF-ünk elfogadásával, amelyben vállaljuk, hogy a vásárlás teljesítése érdekében eljárunk és a vásárlás során megadott adatokat kizárólag a vásárlás lebonyolítása érdekében használjuk fel.A vásárlás zökkenő mentes lebonyolítása érdekében az alábbi adatait kezeljük:

Ön megrendeléskor megadott személyes adatai (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám),

a vásárlás során a vásárolni kívánt termékre vonatkozó azonosító adatok,

megrendelés azonosítója, dátuma,

a számlázással kapcsolatban megadott adatok,

kedvezményre vonatkozó adatok,

a fizetés módjával kapcsolatban megadott adatok

szállítással kapcsolatban megadott adatok,

egyéb, Ön által megadott információk,

szavatossági, jótállási igények teljesítése, reklamáció kezelés,

elégedettségi felmérés során megadott pontszám, szöveges visszajelzés.

A fenti adatok tekintetében az adatkezelés az Önnel a szolgáltatás nyújtásának részleteit tartalmazó szerződés (Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF) megkötése és az abban foglaltak teljesítése érdekében kezeljük a Rendelet 6. § 1) b) pontja alapján. A szerződés megkötése az ÁSZF-nek a vásárlás folyamatban Ön által tett elfogadásával történik. Ha adatait nem adja meg, vagy nem megfelelően adja meg, a vásárlás folyamatát, vagy a vásárlás teljesítését nem tudjuk az Ön számára biztosítani.Az adózási előírásokhoz kapcsolódó adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§ (1)-(2) bekezdései alapján a vásárlás teljesítését követő 8. év végéig tároljuk.A szavatossági, jótállási igényeinek érvényesítésekor adatait az ÁSZF teljesítése érdekében (Rendelet 6. § 1) b) pontja alapján) és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak (pl. 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet) megfelelés miatt kezeljük a Rendelet 6. § 1) c) pontja alapján. Ha reklamációja nem tartozik a szavatosságok, jótállások körébe, adatát az ügylezárását követő 90 nappal töröljük.Ha a vásárlással kapcsolatos véleményét, értékelését megosztja velünk, akkor ezeket az adatokat a véleményadást követő 180. napon töröljük.Amennyiben fizetéskor kártyás fizetést választ, a fizetési szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó partnerünk, OTP Mobil Kft. (Simple Pay) számára a név, e-mail cím, telefonszám adatok átadásra kerülnek a fizetési szolgáltatás biztonságának elősegítése érdekében. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).Külső szolgáltatók

A www.kertvarosieleskamra.huhoz tartozó társaságok egyes Szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében rögzített együttműködő partnerek minősül önállóan illetve www.kertvarosieleskamra.hu-hoz tartozó Társaságokkal együttesen többes adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak.

Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

Adatfeldolgozóink aktuális listája:SalesautopilotAz adatkezelő: SalesAutopilot Kft.

Székhely címe: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4.

Adószám: 25743500-2-41

Közösségi adószám: HU25743500

Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 286773

Ügyvezetők: Csepregi Balázs és Khauth György (önálló cégjegyzésre jogosultak)

Ügyfélszolgálat

Online ügyfélszolgálat: https://t.salesautopilot.hu/s/login/8637

Email: info@salesautopilot.huTelefon: (+36) 1 490 0172https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato/

Magyar Hosting KftA Magyar Hosting Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a weboldalai működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. Minden személyes adatot kizárólag a törvényeknek megfelelően gyűjtünk, valamint kezelünk. Rendszerüzenetet külön hozzájárulás nélkül is küldhetünk, DM levelet azonban kizárólag csak hozzájárulással. Adatait a lehető legnagyobb biztonságban tároljuk, azokat harmadik félnek csak hozzájárulással adjuk át. Személyes adatairól felvilágosítást, illetve azoknak törlését az info@mhosting.hu címen valamint Ügyfélkapu felületünkön illetve https://www.mhosting.hu/kapcsolat címen, írásban kérheti

Az adatkezelő megnevezése: Magyar Hosting Kft.
Az adatkezelő levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Az adatkezelő e-mail címe: info@mhosting.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 700 2323
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-968314
Az adatkezelő adószáma: 23495919-2-41
Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-86703/2015.

 

https://www.mhosting.hu/adatvedelem

 

Kellemes vásárlást kívánunk!

Kedvezmény NEKED!

500

kamraforint most!

Regisztrálj, mi pedig adunk neked fiókodba 500 Ft levásárolható kamraforintot, amivel még nagyszerűbb lesz a következő vásárlásod!